1. Ka pianna le ka innkuan sung thu

Ka pen January 2, 1954 kum in Lophei khua ah ka suak hi. Ka Pa pen Mang Khai hi a, Lophei UK PI ( Lophei Chief ) Pu Khup Lian tapa a hihi. Ka puu Khup Lian in Suangdaw khua, Tuivial khua, Tuisau khua, a na-sat hi. Hih anuai a maan pen ka Pu Khup Lian maan a hihi.

Ka Nu pen Vung Pau hi a Thuk Lai UK PI ( Thuk Lai Chief ) Pu Lam Khaw Mang naunu a hihi. Hih a nuai a, maan pen Thuklai UK PI, ka Pu Lam Khaw Mang leh ka nu maan a hihi.

Ka papen a ma khanlai in sum bawl mihau khat a hihi. Sizang gam ah Mawtaw pi ( Truck Car ) a nei masa penpen a hihi. Lophei ah inn golpi, laam 9 laam 6 khat lam in, innkaa Dolcial tuangdung tawh hi ziikziah in a-om zo mikhat a hihi. Ka inn uh, a tung sikkang 28gate te zangh in suangtum tawh i denhang thawm zolo hi. Kawmpen Kalaymyo pan singhoih pen te lei in ka Mawtaw uh tawh pua-in tua tawh a lamh a hihi. Tuni dongin leikha in petlet zo nailo hi.( 1958-2019 ) Hih a nuai a Photo pen ka Pa lamh Lophei khua ah ka inn uh a hihi.

Kalaymyo ah zong ka Pa in innmun za-pi khat honglei-in innkhat zong kanei uh hi. A mah hongsih khit ciang, kazuak uh hi. Ka pa pen zuu naknek lua a hihman in kum 52 a phak, 1962 kum ciang hong sihsan hi. Ka nu in pilna nasin kha ngeilo ahihman in ka pa hong nusiat khit ciang lokhawh tawh a tate teng hong vaak hi.ka Nu pen September 1, 1982 kum in sikhang natna tawh hong si hi. A sih in kum 72 a pha hi. A nuai a pen ka Nu i haan Lophei khua a hihi.

Unau 7 ka pha uh hi. 1. Hau Za Dim ( Zato Syamah, 2004 kum in si )

2.Hau Za Pum ( kum 15 kiim in si, 1960 kum ) 3.Lian Khan Cin ( 1971 kum in galkap sungah si ) 4.Thawng Vai Nang ( Chief engineer, Inland Water Transportation, 2007 kum in si )

photo

5. Cing Khan Huai ( Zato Syamah , 2006 kum in si )

photo

6.Ngiak Khaw Man ( Puai Zung pi, Tahan ) 7.Rev.Thang Za Kap ( Pasian nasem ) Hih a nuai a maan pen ka Uu Hau Za Dim Kalaymyo ah ka vui na uh a hihi.

 

Keipen Thuklai ah Tansawm ciang ka-kah hi. Pasian nasemding cih pen ka lungsim sung ah, a ngaisut in ka ngaisun ngeikei hi. 1975 kum in Rev.Hau Lian Kham in Thuklai, Lophei, Khuasak ah gupna thu hong tangko hi. Lasa siam honkhat zong hong tonpih hi. A lasa te lah siam cihtak in siam uh a thugen Pa lah siam cihtak in siam ahihman in Thuklai, Khuasak, Lophei, Buanman, Pumva pan thungai ding lasak ngaiding in nitak sial in kipai ziahziah mai hi. A nuai a maan pen Rev.Dr.Hau Lian Kham maan a hihi.

Rev.Dr.Hau Lian Kham
Rev.Dr. Hau Lian Kham

TuaHunlai in Rev.Hau Lian Kham thugen bulpi pen,
1. Mawhna thu
2. Thukham zuih-na tawh vangam a kitun thei lo na thu
3. Gupna a kitaan kik thei lo na thu
4. Gupkhiatna in Pasian Letsong a hih na thu
5. Khazih sungah a om mi-in mithak nuntak na tawh nuntak
a kul na thu

cih te bulphuh in genteh na, a tuamtuam tawh hong gen in mi tampitak in a thugen hisa uh-a, sangthei uh hi. Sizang sung ah Tuiphum Pastor tengin a thugen lah ngai-lo uh. Tuaban-ah dopi in do.uh hi. Rev.Hau Lian Kham thugen a ngai te Pawlpi sungpan nalengin ki hawlkhia mawk hi. TuaHunlai in Sizang Tuiphum Pastor te in a santheih lo uh Rev.Hau Lian Kham hunzat na,
1. Vangam tun nang, ei gamtathoih na ki zangthei lo hi cih thu
( Isaiah 64:6 )
2. Thukham zuihna tawh vangam kitung zo lo hi cih thu
( Rom 3:20, James 2:10-11, Gal 3:10-11 )
3. Gupna kitaankik thei nonlo hi cih thu
( 1Cor 5:1-5, Hebia 12:6-9 )
4. Gupkhiatna in Pasian Letsong hi ci thu
( Eph 2:8-9 )
5. I sih maa in gupngah kitel kul hi cih thu
( 1 John 5:13 )
6. Tuaban ah hon thunget pen sih zakdah uh hi.
7. Khut-lap thunget, khupdin thunget cih tezong
sih zakdah uh hi.
8. Thunget man nai-lopi in, AMEN, AMEN cih zong
sih zakdah uh hi.

TuaHunlai in Lophei Tuiphum Pawlpi ah Pastor pen Rev.Ngin Khai a hihi. Khuasak Tuiphum Pawlpi ah Pastor pen Rev.Mang Khaw Pau a hihi. Thuklai Tuiphum Pawlpi ah Pastor pen Rev.Ngiak Za Dim a hihi. Pumva Tuiphum Pawlpi ah Pastor pen Rev.Son Cin Pau a hihi. Voklak Tuiphum Pawlpi ah Pastor pen Rev.Tun Khaw Lian a hihi. Buanman Tuiphum Pawlpi ah Pastor pen Syamah Thian Cin Vung a hihi. Dolluang Tuiphum Pawlpi ah Pastor pen Rev.Thang Za Pau a hihi.

Rev.Hau Lian Kham thugen angai teng leh angai loteng, Upzia kituak thei vetvet nonlo ahihman in Ko Lophei Piangthak te pen November 24, 1976 kum in Tuiphum Pawlpi pan in ka pusuak uh a, ki zoppih nei-lo in tawlkhat ka omphot uh hi.

Keipen Tuiphum sungah ka omlai in khangno makai, Choir leader kum 2 kum 3 sung kasem a, ka lawhcing pha mahmah hi. Piangthak teng Tuiphum Pawlpi pan ka paikhiat uh ciang Lophei ka khuapih te-in Pastor nongsem ding hong ci uh hi. A semding dang om-lo ahihman in ka sangkha hi.

TuaHun in keipen Lai Siangtho sanglah kah nailo,Pastor experience lah nei peuhmah lo, ka kum zonglah kum 22 phapan ka hi man-in Kei-i ngaisut kicin lo-na zong tampi om incin ka Pawlpi uh hong kitam mawk hi.

Lophei khua ah AG Pastor kum 3 kiim kasepkhit ciang Evangel Bible College, YANGON ah Lai Siangtho sangkah dingin ka pai hi. August 2, 1979 kum in ka kipan a, 1984 kum in ka man hi. B.A (Theology) degree kangah hi.

 

Ka Lai Siangtho sangkah ka man ciang, Kawlgam sungah Buddhist biakna a khauhpai pen na mun Monywa ah kum khat sung Mission na ka sem hi. Tua hun sungin Buddhist te in Zeisu gumpa leh Topa in a saan theih nading in Kawl-lai tawh Laibu khat kagelh hi. Ka Laibu min pen NA SIH CIANG KOI AH NA PAI DIAM cih a hihi. Tua ka Laibu kagelh pen 1985 kum hi ven Galkap kumpi hong kah ciang 1993 November kha sungin kei leh ka Laibu, a hawmkhia Sya Zel Sian Kham pen matding in Tedim Court pan thu hong suaksak uh hi.

Police te leh Kawlgam galkap THU KAN ( Military Intelligent ) te in matding in Kawlgam bup ah hong leizon ta uh hi. Tuaciang India ah galtai in kum 8 sung ka om hi. Tua hun sungin ASIA EVANGELICAL COLLEGE & SEMINARY, Bangalore, India ah UNHCR te-i, honghuh na tawh Master of Divinity ( M.Div ) course kakah a, February 16, 1996 kum in M.Div degree ka ngah hi.

 

February 19, 2011 kum ciangin pahtawi na DOCTOR OF DIVINITY
( D D ) Certificate hong ki pia hi. A hangpen biakna hangin zileh tate tawh kum tampi kikhen in INDIA gamah ka om na hang a hihi.

Doctor of Christian Ministries
Doctor of Christian Ministries
Doctor of Christian Ministries
Doctor of Christian Ministries


Jehovah Jere AG Church, Tamu ah 1986 kum pan in 1992 kum dong Assistant Pastor sem in ka om hi. Tua hun sungin Tamu gam sung mun tampi ah gupkhiat na Tintan kapia a, Crusade ka bawl kawikawi hi. Tuaban ah Homalin, KhanKyi dongin gupkhiat na thu tangko in Crusade ka bawl hi. Mi tampi takin gupngah hong kitel in, Te Ci hong pang uh hi. DA MIAH Bo khat zong gupngah hong kitel in hong Piangthak hi. Te Ci hongpang hi. Hih anuai a maan pen 1987 kum in Jehovah Jere AG church ah department tuamtuam teng tawh ka maan a hihi.

 Photo

Biakna hangin galtai in India ah kum 8 sung ka om khit ciang, Kawlgam ah December 2001 kum in ka ciah kik hi. Kawlgam ka tun khit ciang ka lawm Rev.Go Za Nang in a mah tawh khut kilen in Kha mangthangh mankhawm dingin hong zawn a, kei zong lungdam takin ka sang hi. Agape AG Church in ka innkuan om nading inn hong saap sak in khasum hoih mahmah hong pia hi.

Photo

Kei pen Kawlgam bup ah gupkhiat na Tintan hong pia sak hi. Tua ahihman in Kalaymyo Agape AG khutnuai ah kum 8 valdeuh Pasian naa kasep hun sungin Kawlgam bup phial ah gupkhiat na Tintan pia in kapai kawikawi a, mi tampi in gupngah hong ki tel uh hi. TuaHunsung in zong mi tampi tak tui kaphum hi.

Photo water baptism 

Gupkhiat na Tintan piading in ka pai na khempeuh, ka lamsap ding Agape AG pawlpi in hong sih lai hi. Tuahunsung in ka tanu Uu pen Lamhno in zong Kalay University pan B.Sc ( Chemistry) tawh hong zo in a nauteng in zong Tan sawm ciang hongtung man uh a Kawl pau hongsiam kiim uh hi.

 

2019 kum ciang Malaysia ah ka pai a, Malaysia ah zong ZOMI SENTOSA PAWLPI ah Senior Pastor kasem hi. Pasian hong ompih na tawh lawhcin na zong ka ngah hi. Malaysia mun tampi ah gupkhiat na Tintan ka pia kawikawi hi. Mo letthat na tuiphum na te zong ka neih kawikawi hi. Ka Laibu VAN GAM TUN NANG KAL 4 zong bu 1000 ( bu tulkhat ) ka bawl kik a mi tampi in gupna Laigil thumaan thutak hong muh lawh uh hi. Ka Laibu leitung mun tuamtuam ah ka hawm khia hi.

Zomi Church Malaysia
Zomi Church Malaysia
Zomi Church Malaysia
Zomi Church Malaysia
Sia Mungpi te Mopoi
Sia Mungpi te Mopoi

 

Keipen April 22, 1981 kum in Pa Tuang Za Cin, ( Lophei ) leh Nu Niang Khaw Hau ( Lophei ) te-i tanu Dim Khan Cing tawh nupa pumkhat suahna Siangtho kiteen na Lophei AG biakinn ah ka nei uh a, Rev.Dr.Hau Lian Kham in hong Letthat hi.

photo

 

Pasian in ko nupa sungpan in ta numei 4 leh ta pasal khat hong pia hi. 1.Pau Khan Lamh Cing. 2.Khai Cin Dal. 3.Hau Thian Neam. 4.Cin Cingh Huai. 5.Hau Lian Cing a hi uh hi.

Kanu Pa
Kanu Pa
Lamno
Lamno
Dalseen
Dalseen
Neampi
Neampi

Haumek
Haumek

 

1. Pau Khan Lamh Cing pen Kalay University pan B.Sc hong zo in Khai Kam Myo ah kumpi sang Syamah hong sem hi. Lophei khua Pa Kam Za Nang leh Nu Dim Za Lian tapa neupen Mang Hen Nang tawh August 1, 2008 kum-in hong kiteeng uh hi. Kalaymyo ah Bawng golpi khat tawh nasia tak-in Pi-na hongbawl uh-a, Lophei khua-ah ki Letthat na nei-uh hi. Tuni dong tapa 2 leh tanumei khat hong nei uh hi. Tu in TA HAN ah teeng uh hi. A ta upen a min Nang Khawm Mang ci uh a, a Puu, Pu Kam Za Nang atap a hihi. A nih na Kap Thian Thang ci in keiman a min kaphuak a hihii. A thum na Lian Thian Cing ci uh a, a Pi tegeel min leh Pasian min a gawm khop uh a hihi.

B.Sc photo
Mang Hen family photo

2.Tuakhitteh Khai Cin Dal pen Sezang khuami Pa Khai Cin Pau leh Nu Cing Za Dim ( Voklaak khuami ) tanu neupen Cingh Khan Ciang ( B.A, History ) tawh November 2008 kum mah in Malaysia ah hong kiteeng uh a, tapa Khatbek tuni ciang hong neih uh hi. Keimah hongtap in Kap Thian Sang ci-in amin ka-phuak hi. Ka Mo-nu Cingh Khan Ciang pen March 3, 2014 kum in Ks.1,500.000 bei-in Kalaymyo aNu aPa inn-ah, pi-na nasia tak-in kabawl uh hi.

Photo ( Invitation card ) and photos

3.Tuakhiat teh Hau Thian Neam pen Lophei khuami Pa Hang Cin Lian leh Nu Dim Khaw Hau tapa neupen Tual Nang tawh February 2008 kum mah in Malaysia ah hong kiteeng uh-a, tuni dong tanumei 3 hong nei uh hi. A tanu lianpen a min Hau Nuam Vung hi a Lophei ah a Pi a tap a hihi. A lai a pen Ka Zi tap in ka Zi-in Cing San Nuam ci-in amin phuak hi. Tulaitak aneupen nu min pen Lian Huai Cing hi-a, Lophei ah a puu a tap a hihi. USA ah ka maak-Pa in (. June 2017 ) kum-in Pi-na nasia tak-in hongbawl hi. Bawng $1,100 mankhat hong go hi.

Photo ( Tualno family ) and Cow

4.Tuakhitteh Cin Cingh Huai pen a suah khit kha 2 leh ni 13 teh Tamu khua ah hong si hi. A sih Ni pen December 25,1989 kum hi a, Tamu khua Jehovah Jere AG Church ah Pastor kasep laitak ahihi.

Photo ( Tamu thaan )

5.Tuakhitteh ka tanu neupen uh, Hau Lian Cing pen Lophei khuami Pa Nang Khan Dal leh Nu Thian Za Niang Vung tapa Upen Cin Za Hau tawh October 7, 2011 kum in Malaysia ah hong kiteeng uh-a, tuni dong tapa khat hongnei uh hi. A minpen Dal Thian Mung hi a, Akluai ah a Puu taap hi ). America pan Kawlgam ah kaciah sung, October 25, 2018 Ni in Lophei khua ah Pi-na Bawlsial golpi khat tawh nasia tak-in hong nei uh hi. Lophei, Khuasak, Thuklai, buanman, Pumva pan meltheih teng kasam a, Ankuang uum na nuamtak in kanei uh hi. Ka inn uh ah mi a om, om non lo a hih manin ka Pa Tun Za Pum inn pan ka tanu thaak na ka bawl uh hi.

Photo ( Haumek)

KA TA TE TAWH AMERICA AH A TUAM CIAT IN TUNG
—————————————————–
Ka tanu Hau Thian Neam leh ka maakpa Tual Nang pen Malaysia pan America ah July 7, 2009 Kum in pai uh-a, Pasian hehpih na tawh July 8, 2009 Kum in Rockford City,USA ah vatung uh hi. Rockford pan komau om-na, Bowling Green City, Kentucky state ah July 22, 2016 kum in hong kituah kik uh hi.

Tualno, Neampi Photo, Rockford photo

Ka tapa Khai Cin Dal te nupa pen Pasian hehpih natawh Malaysia pan May 17, 2010 kum in America ah va-pai thei uh- a, May 18, 2010 kum in Kansas City ah Pasian hehpih natawh natung uh hi. KANSAS City ah kum 4 sung VOKSA sai ah nasem hi. Kansas City pan Bowling Green City ah July 1, 2014 kum in ko-mau om na Bowling Green City ah hong kituah uh hi.

Dalseen leh Ciangseen departure photo
and Bowling Green arrival photo

Keipen Kawlgam pan Singapore tawn-in Malaysia ah kapai hi. Singapore katawt thei nading in Syamah Thian Cin Vung in hong vaihawm pih a, calling letter pen a tanu Lun in hong khak hi. Singapore Airport ah zong hongdawn in a inn-ah Kal 2 sung kataam a, Annek tuidawn akipan lovegift te hongpia in Malaysia pai-nading, train ticket dongin hong leisak hi. July 25, 2009 Kum in Malaysia ah Topa hongkep na tawh cidam tak-in katung a, ka tanu Neampi te kiangah zin katung hi. Amau America a pai uh ciang KAM PAR City ah ka tapa te nupa nasep na ah kal 1 sung ka va-om hi.

Tuakhit ciang Sya Richard Lian ( Khuasak khuami ) hong vaihawmpih na tawh Pastor Henry School ah Kawlgam sang naupang te gupna thu a genpih ding teacher nasep kangah hi. A mun pen SENTOSA a hihi. Tua mun ah om na ( room ), Annek tuidawn a vek-in a free a hihi. Tawlkhat kasep khit ciang Sweden ah a om, Rev.Vai Pum tapa Thawngpui in RM 1000 hong huh a ( loh kik lo ding ) VANGAM PAI NANG KAL 4 cih ka Laibu Malaysia ah Bu 1,000 ka bawl kik hi. Tua tawh naa kasem hi. Pasian in ka Laibu thupha hongpiak sak in ka Laibu kakhawng pha mahmah hi.

Tuakhitciang Ka Zi leh ka tanu HauMek Malaysia ah kasam a, a mau Yangon pan Malaysia ah Vanleng tawh Direct in hong leng uh hi. July 10,2010 Ni-in Malaysia ah Pasian kep natawh cidam tak in hongtung thei uh hi. Keipen Malaysia ah kum 3 leh lang ka-om a, ka Zi pen kum 2 leh lang a om hi. Topa lam honghon sak-na tawh UNHCR te tungton in December 4, 2012 kum-in Malaysia pan ka nupa in America ah kapai khawm thei uh a, December 5,2012 kum-in Kansas City, USA ka tapa te om na ah ka tung uh hi. Hih a nuai a photo te pen Malaysia pan ka paikhiat Ni uh leh USA ka tun Ni uh a hihi.

Photo ( departure and arrival )

Keipen America gam-mi, suah na Citizenship, February 21, 2018 kum in ka ngah hi. Ka ngah Ni in Ka Zi, Ka tapa Dalseen te innkuan leh ka tanu Neampi te innkuan, Pu Mun Khai. In, Louville City ah hong zui uh hi.

On Citizenship Day Photos

Ka tanu HauMek pen Malaysia ah pasal hongneih ahih man-in Malaysia ah a pasal tawh hong omsuak uh-a, America ah ko tawh hong tonkhawm thei nonlo hi.

Haumek + Cinpui photo.

Keipen America katunkhit ten Dunellly College ah kha 4 sung English grammar kasin hi. America kumpi in Sum bei khempeuh hongsih hi.

Photo Dunelly college

Kansas ah Kha 6 ka om khitciang, Rev.Do Pi in Florida pan-in hong hopih a, Florida state ah a om, Kawlgam AG kum 10 cin poi-ah Speaker dingin nongpai theidiam hong ci hi. Keizong hongpai theimah ning kacipah hi. Tualeh amau Pawlpi-in Airtickets hong leisak uh a keizong ka paipah hi. Florida state ah Kawlgam AG kum 10 cinpoi kaman khit ciang Nashville city ah AG te makaih na tawh Gupkhiat na Tentan piakding in hongsam uh-a, kapai suak pah hi.

Photo Nashville

Tuapan in Bowling Green City ah kapaisuak a, Rev.Khaitom te inn-ah zin katung hi. Myanmar AG Church ah Hun zong kazangh hi. Bowling Green City pen teensuak nading in hoih kasa mahmah hi.
1. Apartment sap tawm-in, inn leinuam tading in,
a inn te uh na kiman thei mahmah hi.
2. Nasep nading Company tam pha mahmah a, Nai-tha hoih
mahmah hi.
3. Khua Hun hoih hi.
4. Ta 2 leh 3 aneih te kumpi in University sanginn pi gei-ah innlamh
sak in Khakhat in $450 tawh sapsak uh a, kum 25 acinciang pia
suak uh hi.
5. University minthang mahmah khat na om-a, tuu-te ta-te sangkah
nading buai om nonlo hi.
6. Mang Lai, MangPau sin nuam tading in ESL, a free in kah theih
nading mun 3 mun 4 ah na om hi.
7. Tuaban-ah kum 65 a cingsa Pitek Putek te ading Senior house zong na om a, Single ta dingin khaKhat in innsap, meisap a vek-in $211 bek a na la hi. Kawlgam ah Hotel pi tetawh a kilamdan na omlo hi.

 

photo

Hih atung ateng kamuh takteh Bowling Green City ah kituah ding ka khentat ta hi. Hih ka khualzin hun sungteng in Ka Zi in ka tanu Neampi te-i om-na Rockford City pan hongngak hi. Tua-ahihman in Kansas City ah ciahsuak lo-in Ka Zi zawn-in Rockford City ah kabaang hi. Ka Zi tawh ka kimuh ciang Bowling Green City ah ka kituah nop-na thuteng kagen hi. Tualeh aman, nang cih banghbangh hi hen. Kituah ding nacih leh kituah ni hongci pah hi. Tua pan Kansas City ah kaciah suak uh hi.

Kansas City katun uh ciang ka tapa Dalseen kiang-ah Bowling Green City ah kituah sawm ung cih thu kagen hi. Tualeh ka tapa Dalseen in Pa aw keipen Kansas City ah ka nasep hoih mahmah a, Nai-tha zong tam ahihman in KANSAS City ah ko innkuan nana omsuak nung hong ci hi. Tua leh a mau innkuan kansas City ah a mau utna tawh kizui-in omsuak uh hi. Ko nupa pen August 23, 2013 kum-in Kansas City pan Bowling Green City ah Bus zui-in ka kituah ta uh hi.

Photo ( Bus )

Bowling Green katun uh-ciang-in Pa Khai ( Pa Thang Pian Khai ) leh Nu Dim te nupa inn-ah zin katung uh hi. A mau pen Aizawl ah Pastor kaseplai in ka pawlpi mi te uh hi a, hong it mahmah uh hi. Amau inn-ah kal 2 sung kabel uh hi. Annek tuidawn a free, innsap a free ban-ah ka kisap na khempeuh uh, a Mawtaw uh tawh hong vanpih koikoi uh hi. A mau tungah ka nuam mahmah uh hi.

Photo

A maukiang ah kal 2 ka-omkhit uhciang ko zong inn kasap pah uh a, tua inn ah kum 3 leh kumlang ka-om uh hi. Ka om na inn uh pen, 104 Woodmont Ave, Apt B-8, Bowling Green, KY 42101 a hihi.

Photo Woodmont Apartment

Bowling Green City ah ka nupa un, Apartment 2bedrooms, a gol mahmah khat $525.00 tawh kasaap uh hi. Ka Zi in nasep hongseu in Pasian hehpih na tawh Aksa sai ( Perdue Company ) ah nasep hongngah pah hi. Kal-khat in $400 bang hongngah a, nuamtak in ka nungta thei uh hi. Kei zong gupna thu Tintan piading in mun tuamtuam pan hong kisam in ka pai kawikawi hi. Thupha tampi ka sang hi.

Tua bangin Bowling Green City ah ka-om laitak un ka tapa Dalseen in NulehPa aw Kansas City ah hongciah kik un. Kansas City ah inn lei-nang , Kumpi in $15.000 hongpia khawng ding hi hongci hi. Ken Dalseen kiangah, Dalseen aw hong kileh kik nonkei nung Bowling Green City pen teensuak nading in hoih kasa mahmah uh a, zong nuam kasa mahmah uh hi ka ci hi.

Tua leh Dalseen in kaNu le kaPa Bowling Green City ah Banghang in hih-zah a, nuam ka-sa uh ci mawk uh a hi hiam va en dih-ni ci in MAY 2014 kum in a innkuan in Bowling Green City ah honghawh uh hi. Bowling Green khuasung teng en koikoi uh-a, nasep na-mun Company teng va en koikoi uh hi. A man zong nopcii sa in teen nading hoih mah ei. Ko zong hong kituah nung-ei. Ahizong in Kansas City, Zomi American Pawlpi ah sumkem pi, kahih man-in kum beidong in hong om suakphot-lai nung hong ci hi. Tua-leh hihen ci-in a mau Kansas City ah ciahkik uh hi.

Tua leh Dalseen honggen kikna ah Kansas City ah ka nasep na Mun ah akuan kawmkawm in ka lungsim sungah banghang in hiteng ah kuankuan lai mawk ka hi hiam? Keipen Bowling Green City ah kaNu leh kaPa te kiang ah kituah ding a, a khentat khin hi-lo ka hi hiam cih bekbek ka lungsim sung-ah hong ki lolo hong ci hi. Tua leh kumbei ngak nonlo in July 1, 2014 kum in a innkuan un Bowling Green City ah hong kituah ta uh hi.

Photo ( Arrieval Bowling Green )

Tuabangdan teng tawh ka innkuan un Bowling Green City ah innkuan khat-in ka omkhawm kikthei uh hi. Komau innsap na Apartment ah kum 3 kiim inn kasap khawm uh hi.

Tua khit-ciang Pasian hehpih na lianpi tawh Bowling Green City ah inn hoih mahmah, huang hoih mahmah location hoih mahmah, Bowling Green khua lai khat ah, Inn Laam 8, Laam 7 khat $160,000 tawh kalei uh a, May 1, 2017 kum-in ka innuan un tua inn-ah ka kituah uh hi. Topa in innsung vanzat, kadeih khempeuh uh hong lei sak zo in ka phaitaam lam ah zong Studio room khat ka leibeh lai uh hi.

Ka tanu Haumek te innkuan zong Pasian hehpih na tawh UNHCR te tungton in June 12, 2019 kum in  a innkuan ( mi 3 ) un  cidam takin Bowling Green City , USA ah hong tung uh hi.

LAW KI BIAK NA PAN TUIPHUM PAWLPI AH
KA LUT THEI NA UH
———————
KaPu kaPa te-a kipan keidong in Lawki ( dawibiak na ) sungah ka om uh hi. Tua bangin ka om laitak un ka Uu Hau Za Pum pen 1960 kum ciang a cil bawkgawp in a siding dinmun ah hong tung ta ci uh hi. Tua ciangin ka Uu Hau Za Pum in nu aw pa aw keipen a siding hi ta ing. No i dawigam katun ding utlo hi ing. Tapidaw Pawlpi ah hong lutpih un ci in kap ngaungau hi ci uh hi. Tuaciang in ka nu leh ka pa in i tapa lungnop na dingin Tapidaw Pawlpi ah lutpih pongpong phot ni ka kici uh a ka lutpih maimai uh hong ci hi. Ka nu le ka pa ngaisut na ah ka Uu Hau Za Pum a sihkhit ciang Lawki ah kilehkik ding cih ka lungsim uh ah kakoi uh hong ci hi.

Tualeh ka Uu Hau Za Pum a sih maa in mang ( dream ) khat man hi ci uh. Tua a mangsung ah mikhat in HEI khat hong pia ci hi. Tua a hihman in ka sihciang Lawki ah hong HEI kik nuteh ci in a kap ci hi. Tuaciang ka nu le ka pa in Lawki ah hong HEI kik peuhmah keinung ka ci uh a, tua tawh Tuiphum pawlpi ah a omsuak ka hi uh hong ci hi.