13.DOCTOR OF DIVINITY ( D D ) AKUA BANGTENG IN  NGAH THEI BEK DING HIAM ( CRITERIA )

Pahtawi na kangah na te lak-ah DOCTOR OF DIVIMITY ( D D ) zong a kihel a hihi. DOCTOR OF DIVINITY ngah theih nading in A TEH NA ( Criteria ) nam 2 bek om-a, tua te Khat zawzaw, i QUALIFY ding a kisam a hihi. A MASA in,  i qualify ding-pen

1. A ma teen na ( Country ) a gambup ah a Pasian nasep na lawhcing lua mahmah in a gambup-i, theipih hel zah dong-in a lawhcing te bek-in ngah thei hi. A minthang pha mahmah Pastor hiding a, Pawlpi mi a tawmpen Tul sawmnih bang a neih te bek a kipia a hihi.

Kawlgam sung khawng a, a deih khempeuh a kipiak zau dan  hi peuhmah lo hi. Gambup i theih-pih zah dongin  a minthang a PROMINANT Pastors te bek i, ngah zawk thu a hihi. A nih na te-pen kua-te kipia hiam cih-leh,

2. A teen na GAM BUP ahih kei leh LEITUNG BUP a linglawng sakzo mi-te bek DOCTOR OF DIVINITY aKi-pia a hihi. Keibang  DOCTOR OF DIVINITY hong kipiak napen NA SIH CIANG KOI AH NA PAI DIAM cih ka Laibu gelh na tungton in Kawlgam bup ah Galkap THAU LAN ZI te in hong leizon in mi tampi tak in mat-leh hen a thuak ban uh-ah Leitung bup kipawl na UNO naleng in hong theipih a hihman in DOCTOR OF DIVINITY hong kipia a hihi. UNO in hong thei pih cihpen leitung bup in hong thei pih cih-na a hihi.

TuHun a, Bawngcing peuh, LET TA MAA peuh, Hau-sa sem lui peuh-i, DOCTOR OF DIVINITY ( D D ) lak maimai te dan hi lo hi. Biakna hang-in thong-kia, biakna hangin ateen na gam sungah om thei nonlo zah dongin a lauhuai Pasian nasem te bek a kipia a hihi., Biakna hang-a, galtai in a gambup, leitung bup-i, theipih te bek-i, ngah thei thu a hihi. DOCTOR OF DIVINITY ngah na dingpen a baih vetvet lo thu a hihi. Ki eng ngeingai a, lak ngeingai thei cihbang dan te-pawl, hi peuhmah lo hi. Pawlpi mi 4000 or 5000 neih a, DD ki pia cih bang om ngei lo hi. I teen na gam bup leh Leitung bup UNO i theih pih mi te bek-i ngah thei thu a hihi.

Keipen February 19, 2011 kum-in DOCTOR OF DIVINITY hong kipia a, zong a sangding in kilawm kisa kahih man-in a sang ka hihi. Malaysia UNHCR Zum ah Refugee status angah mi tampi tak in kei Min leh ka Laibu paulap in REFUGEE STATUS na-ngah uh hi. DOCTOR OF DIVINITY ngah nading pen,

Kap kawm-in kuankhia in
a tuh ding khaici a pua mi
lungdam in kikona tawh
buhlomte pua-in hong ciah ding hi ( Late 126:5-6 )
Lai Siangtho i cih te pawlbek a hihi.

India ah ka galtai lai in ka tanu neupen HAU MEK kum 1 leh kha 2 bek phapan a hih man in Tan 10 a sin dong PA aw hongci theinon lo hi.

Ka Zi le ka ta te teng photo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *